AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 

15 JANUARI 2020

 

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag ledenvergadering d.d. 19 JANUARI 2019.  (Dit verslag is reeds eerder gepubliceerd en per email verspreid)
 4. Jaarverslagen
  - secretaris
  - toernooicommissie
  - onderhoudscommissie
  - barcommissie
  - jeugdcommissie
  - competitieleider
 5. Kascontrole + instellen kascontrolecommissie
 6. Rekening en verantwoording
 7. Begroting en vaststelling contributie
 8. Bestuursverkiezing
 9. Samenstellen commissies
 10. Programma toernooien
 11. Rondvraag
 12. Sluiting